1

مرکز تلفن

23841

1

تماس با بخش حمل و نقل کانتینری

23842000

1

روابط عمومی

26100369-370

26100367

e-pr@irisl.net