فروش کفی های ۲۰ فوتی ، ۴۰ فوتی و قفسه آلومینیوم حمل بار

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد 36 دستگاه کفی ۲۰ فوتی،  9 دستگاه کفی ۴۰ فوتی و نیز 39 دستگاه قفسه آلومینیومی حمل بار (مستعمل )را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 1402/06/12 جهت دریافت اسناد مزایده  به درگاه اینترنتی این شرکت به آدرس www.valfajr.ir مراجعه و یا از طریق فایل ذیل دریافت نمایند. همچنین در صورت نیاز به انجام بازدید به نمایندگان این شرکت به آدرس بندرعباس، نبش سه راه جهانگردی ،  و بوشهر، چهار راه شیلات، خیابان والفجر، مراجعه نمایند.

کفی 20 فوت :  تعداد کل 36 دستگاه که  18 دستگاه در بوشهر  18 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند. 

کفی 40 فوت : 9 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند.

قفسه آلو مینیومی : 39 دستگاه در بندربوشهر مستقر می باشند. 

شماره تماس نماینده شرکت در بندرعباس : حسین صبوری نیکو  شماره تماس :۰۹۱۱۳۸۱۴۸۲۵ 

شماره تماس نماینده شرکت در بندربوشهر : افشین شکری  شماره تماس :۰۹۱۷۳۶۸۶۲۸۴

 

 

اسناد مزایده