شناسایی پیمانکار سرویس، تعمیرات، نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه های مجموعه شیان

موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا سرویس، تعمیرات، نگهداشت و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی موتورخانه های مجموعه شیان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2.000.000.000 ریال (دومیلیارد ریال) می باشد که می بایست به یکی از روش های مندرج در اسناد مناقصه تهیه و تسلیم گردد.

محل توزیع اسناد مناقصه: کارفرما: لویزان، شیان، میدان طجرلو، موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی ج.ا.ا، طبقه پنجم، واحد4 (تلفن تماس: 72415421-021) 

زمان توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ 1403/08/13 لغایت 1402/08/23 به مدت 10 روز در ساعات اداری 8 الی 16:30 می باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1402/08/23

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی شرکت در این مناقصه را دارند دعوت بعمل می آید تا جهت دریافت اسناد با ارائه معرفی نامه به آدرس مذکور مراجعه نمایند.

مناقصه بصورت دو مرحله ای انجام خواهد شد و شرکت های حقوقی دارای حداقل صلاحیت رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات در شرایط مساوی ارزیابی مرحله اول در اولویت خواهند بود.

هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

زمان مراجعه جهت دریافت شرایط مزایده قابل تمدید نمی باشد.