دوشنبه 30 بهمن 1396
تأمین پوششهای بیمه دریایی
  • تأمین پوشش بیمه حمایت و جبران غرامت (P&I)
  • تأمین پوششهای بیمهای خطرات جنگی (WAR RISK) مرتبط با مخاطرات ناشی از وقوع جنگ
  • مدیریت اف.دی.اند.دی (FD&D) مرتبط با کرایه حمل و جرائم ناشی از دیرکرد (دموراژ)
  • بدنه و ماشین‌آلات