دوشنبه 30 بهمن 1396
تجارت و بازرگانی
  • خرید و فروش کالاهای اساسی مورد نیاز کشور شامل انواع غلات و دانههای روغنی به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت حمل ناوگان
  • خرید، فروش و تهاتر انواع کالاها با بهرهگیری بهینه از شبکه فعالیت گسترده جهانی