سه شنبه 3 اسفند 1395
تجارت و بازرگانی
  • خرید و فروش کالاهای اساسی مورد نیاز کشور شامل انواع غلات و دانههای روغنی به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت حمل ناوگان
  • خرید، فروش و تهاتر انواع کالاها با بهرهگیری بهینه از شبکه فعالیت گسترده جهانی