دوشنبه 30 بهمن 1396
حمل مایعات و گازهای شیمیایی
  • حمل مایعات و گازهای شیمیایی و پتروشیمیایی
  • تأمین خدمات مرتبط با تانکرهای حمل شیمیایی شامل:
    1. چارترینگ
    2. مدیریت بازرگانی
    3. مشاوره تخصصی