دوشنبه 30 بهمن 1396
تأمین نیروی انسانی شناورها
  • تأمین نیروی متخصص دریانورد
  • تعامل در بازار جهانی دریایی به منظور معرفی نیروی متخصص دریانورد ایرانی
  • برقراری ارتباطات گسترده با مراکز علمی و شرکتهای تأمین نیروی دریایی معتبر در سراسر دنیا جهت شناسایی توانمندیهای موجود برای تأمین نیروی دریانوردی