دوشنبه 30 بهمن 1396
مدیریت کشتی
 
- مدیریت فنی شناورها
- تأمین قطعات و ملزومات شناورها
- اجرای پروژه های تعمیرات ادواری شناورها
- بازرسی های فنی شناورها و اخذ تاییدیه از موسسات رده بندی
- نظارت فنی بر تعمیرات سفری
- نظارت فنی پروژه های ساخت شناور ها
مدیریت و راهبری 72 فروند شناور اقیانوس پیما با مجموع ظرفیت 3.630.000 تن DWT و 102.277 TEU