دوشنبه 30 بهمن 1396
حمل ونقل فله و کالای عمومی
 
- مدیریت حمل و نقل محمولات فله خشک، مایع، کالای عمومی و عملیات بازرگانی کشتی ها و چارترینگ .
- فعالیت در دو بخش TRAMP (مسیر آزاد) و LINER (خط منظم).
- ارائه خدمات برای حمل انواع محمولات فله بصورت TRAMP با توجه به تنوع ، نوع و میزان محمولات با استفاده از کشتی هایی با ظرفیت های گوناگون در چهار بخش محمولات صنعتی، شیمیایی، غذایی و همچنین حمل مایعات شیمیایی و نفت خام (سیالا ت) در بنادر مختلف جهان.
- ارائه خدمات در بخش LINER با استفاده از کشتیهای چند منظوره و چندعرشهای.
- حمل محمولات متفرقه و نیمه فله شامل انواع آهنآلات، لوله، محمولات پروژهای، ماشین آلات، الوار، محمولات کیسه ای، MDF و کالای عمومی بین بنادر حوزه خلیجفارس و بنادر مختلف حوزه آسیا، اروپا شمالی، مدیترانه، دریای سیاه، آفریقا و آمریکای جنوبی.
- ارائه خدمات حمل بین اکثر بنادر دنیا به صورتCROSS TRADING برای انواع محمولات.
- بهرهگیری از نیروهای متخصص جهت ارائه خدمات چارترینگ انواع کشتی ها.
- همراهی با مشتری و ارائه خدمات از زمان عقد قرارداد حمل تا پایان عملیات تخلیه.
- ارائه خدمات حمل دریایی در اکثر بنادر مهم جهان با توجه به دارا بودن شبکه وسیع نمایندگی و بازاریابی.