دوشنبه 30 بهمن 1396
 • دفتر مدیریت
 • تلفن :
  (+98)21-26100100-101
 • نمابر :
  (+98)21-26100110-11
 • پست الکترونیک :
 • معاونت مالی
 • تلفن :
  (+98)21-26100528-30
 • نمابر :
  (+98)21-26100527
 • پست الکترونیک :
 • روابط عمومی
 • تلفن :
  (+98)21-26100369-370
 • نمابر :
  (+98)21-26100367
 • پست الکترونیک :
 • شرکت حمل و نقل کانتینری
 • امور بازاریابی:
  (+98)21-23843199
 • امور عملیات:
  (+98)21-23843182
 • امور پشتیبانی:
  (+98)21-23843156
 • امور برنامه ریزی :
  (+98)21-23843246
 • شرکت حمل فله و کالای عمومی
 • امور حمل فله شیمیایی :
  (+98)21-23843031
 • امور حمل فله صنعتی :
  (+98)21-23843146
 • امور حمل فله غذایی :
  (+98)21-23843082
 • امورحمل کالای عمومی :
  (+98)21-23843058
 • شرکت مدیریت کشتی
 • تلفن :
  (+98)21-23842360
 • شرکت تامین نیرو
 • تلفن :
  (+98)21-23842026
 • (+98)21-23842038
 • مرکز تلفن
 • تلفن :
  (+98)21-23841